تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پروژه بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت. docشناسه محصول: 633967
موجود

پروژه بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت. doc

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پروژه بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت. doc

پروژه بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت. doc

پروژه بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

 

مقدمه:

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومي درسطح بين الملل، مباحث مربوط به اصل حاكميت قانون و قانونمداري،جزو سرفصلهاي درس حقوق اداري درمقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي گنجانده شده است ودراين راستابحث وبررسي پيرامون قانونمندي وعادلانه بودن اصول ومعيارهاي ارزشيابي در نظام اداري واستخدامي كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومي و مديريت منابع انساني رابه خودجلب نموده است.

ازطرفي طبق اصل سوم قانون اساسي ج.ا.ا، رفع تبعيض ناروا وايجاد نظام اداري  صحيح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعي واقتصادي تكليف قانوني دولت مي باشد،بنابراين بازنگري اساسي در نظام ارزشيابي ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترين محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداري از دغدغه هاي اصلي دولت بشمارمي آيددلايل مذكور وهمچنين علاقه مندي و انگيزه ناشي ازمطالعات قبلي با راهنمايي هاي استاد محترم ”جناب آقاي دكتر اميرارجمند“،موجب گرديدكه موضوع پايان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشيابي عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمايم.

 دراين تحقيق، سعي شده است ضمن بررسي مباني قانوني وجايگاه نظام ارزشيابي عملكرد ازديدگاه اسلام وحقوق ايران ، با طرح سه فرضيه وسه سؤال، ضوابط جاري ارزشيابي عملكرد شاغلين دستگاههاوسازمانهاي دولتي وميزان اثربخشي آن درنظام پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان دولت،مورد تجزيه وتحليل حقوقي قرارگرفته وپاسخ مناسبي داده شود. 

ارزشيابي ابزارمؤثري درمديريت منابع انساني است كه طي سالهاي اخيربطورروزافزوني موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهاي دولتي وغيردولتي قرارگرفته است.نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي دهدبااستفاده صحيح ومنطقي ازاين ابزار،سازمانهاباكارائي بهتري به اهداف موردنظرخودمي رسندوازطرفي منافع وخواسته هاي كاركنان نيزبنحومطلوب تامين مي گردد.

2-  روش تحقيق:

در تهيه مطالب و يافته هاي اين تحقيق از روش كتابخانه اي استفاده شده و در مجموعه كتابخانه هاي موجود در دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، مركز آموزش مديريت دولتي مراجعه و از بانكهاي اطلاع رساني دانشگاهها سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورو مركز آموزش مديريت دولتي جهت جستجوي موضوعي كتب و مقالات مرتبط بهره گيري شد است .   اغلب منابع و متون موجود با نگرش مديريتي و بعضاً آموزشي و يا كاربردهاي توليدي وصنعتي نگاشته شده ،تحليلها ونظريات ارايه شده  بيشتر جنبه عملي و اقتصادي  دارند تا حقوقي .

 

فهرست مطالب:

مقدمه   

فصل اول : جايگاه  نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن                                    

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش                              

مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن                  

بخش دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام                  

مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح                                                              

مبحث دوم-معيار تقوا                                                                                             

مبحث سوم - معيار عدالت                                                                                       

مبحث چهارم – روشهاي ارزشيابي در قرآن                                                              

بخش سوم – انگيزش وجبران خدمات در اسلام                                 

مبحث اول-  نظريه انگيزش دراسلام                                                                         

مبحث دوم-  پاداش وامتيازات درقرآن                                                                     

مبحث سوم- نظام پرداخت ازديدگاه اسلام                                                               

بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت:

ميحث اول-  اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

فصل دوم–  جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد درحقوق ايران

بخش اول – مباني قانوني ارزشيابي                                                            

مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران                         

مبحث دوم – مباني ارزشيابي درقوانين موضوعه ايران                                               

بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت                                         

ميحث اول-  اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان                                              

مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان                                                           

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت             

فصل سوم - نقش متقابل ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت

 كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وشايستگي كاركنان                    

مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني برعملكرد                                                             

مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداختهاي مبتني بر ارزيابي عملكرد                               

مبحث سوم- افزايش حقوق مبتني بر شايستگي                                                             

بخش دوم:  نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائي                                     

مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت كارآمد                                                            

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزايش كارايي                                            

بخش سوم: رابطه نظامهاي پرداخت حقوق بابهره وري وتحولات نظام پرداخت

كاركنان دولت                                                                                                                        

مبحث اول-تاريخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت                                           

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي قبلي                                                               

مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت                      

نتيجه گيري  و پيشنهاد                                                                          

منابع ومآخذ                                                                                       

 

منابع و مأخذ:

1-منابع فارسي

الف- كتب :

 1. ابراهيمي ديناني، ملا محسن، فلسفة سهروردي، ص 604 تا 613انتشارات حكمت،تهران1373
 2. ابوالحمد، عبدالحميد،حقوق اداري ايران ،چاپ چهارم،انتشارات توس، تهران1370.
 3. آركي، جين و اچ ترايانديس، مديريت بر مديريت ناپذير، ترجمة مهيار سرحدي و محمد رضايي بيدگلي، مؤسسة آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران1381
 4. آنجلا،ا م، بووي، مديريت نظام هاي حقوق و دستمزد، ترجمة محمد صائبي، مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ دوم، تهران 1372
 5. آيتي ، عبدالمحمد، ترجمة نهج البلاغه ، چاپ هشتم ،تهران1379
 6. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق،انتشارت گنج دانش ، تهران 1368.
 7. جمعي ازاساتيد مديريت،ارزشيابي عملكردافراد،مركزآموزش مديريت دولتي،تهران 1380
 8. جمعي ازاساتيد زيرنظر مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، جلد 6 و16و 24،نشرنبوغ ،قم1375
 9. دانا سرشت، اكبر، ترجمة كتاب روانشناسي شفا، انتشارات امير كبير،تهران1363
 10. دورانت، ويل، تاريخ تمدن، جلد اول ، انتشارات انقلاب اسلامي،تهران 1370.
 11. د هخدا، علي اكبر، لغت نامه، چاپ اول دورة جديد، دانشگاه تهران 1373.
 12. سعادت، اسفنديار، مديريت منابع انساني، انتشارات سمت، تهران1380.
 13. سجادي، سيد جعفر، فرهنگ معراف اسلامي،جلد سوم شركت مؤلفان و مترجمان ايران،تهران1362
 14. شيمون ال ، دولان ورندل اس شولر (ترجمه) امور كاركنان و منابع انساني انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي،تهران 1378
 15. طبيبان، سيد محمد، فرهنگ عربي به فارسي لاروس، جلد اول، انتشارات امير كبير، تهران 1373.
 16. جعفري، محمد تقي، جبر و اختيار، انتشارات وليعصر، تهران1379
 17. عميد ، حسن ، فرهنگ لغت ، جلد اول ، انتشارات اميركبير ، تهران 1379.
 18. قاري سيد فاطمي، سيد محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 1382
 19. قانوني ،پروين،ارزشيابي وطبقه بندي مشاغل صص 288 تا 290،انتشارات دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني، تهران ،1356
 20. گري دسلر، مباني مديريت منابع انساني، ترجمة علي پارساييان و سيد محمد اعرابي، چاپ دوم، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران، 1381.
 21. مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، چاپ 24، انتشارات صدرا، قم، 1379.
 22. مطهري، مرتضي، كتاب بيست گفتار، انتشارات صدرا،قم 1369.
 23. مطهري، مرتضي، انسان و ايمان، ص 48 تا 64انتشارات صدرا، قم.1369
 24. مطهري، مرتضي، انسان در قرآن، انتشارات صدرا، قم 1377
 25. مؤسسه كار وتامين اجتماعي،تاريخچه حداقل دستمزد درايران، تهران 1380.
 26. مير سپاسي، ناصر، مديريت منابع انساني، انتشارات نقش جهان، تهران. 1368.
 27. موسوي همداني، سيد محمد باقر، ترجمة تفسير الميزان، جلد 8، 9، 16، 19، دفتر انتشارات اسلامي،تهران 1382.
 28. هاشمي ،سيدمحمد.حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ،جلداول،چاپ چهارم.نشرميزان،1382 تهران

 

ب- پايان نامه ها:

 1. آلاشتي، رضا، بررسي تأثير پرداخت پاداش بر عملكرد كاركنان... ، پايان نامة كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، تهران 1378.
 2. صادقي، شيرزاد، بررسي برخي از عوامل انگيزشي و تأثير آن در بهبود عملكرد كاركنان، پايان نامة كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، تهران 1379.
 3. فتح آباد. اسداله، نقش ارزشيابي عملكرد كاركنان در بهسازي نيروي انساني،پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران 1375.
 4. مظاهري، عباس، بررسي نظرات كاركنان مؤسسة آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي دربارة عوامل مؤثر بر رضايت شغلي، پايان نامة كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران، 1375،
 5. نويدي ، نصراله .شناسائي عوامل بازدارنده ارزشيابي مؤثركاركنان، پايان نامه كارشناسي ارشد مركز آموزش مديريت دولتي ، تهران 1379صص8تا14

 

ج – مقاله ها:

 1. اردبيلي ،.يوسف،مباني قانوني وعلمي ارزشيابي دربخش دولتي.فصلنامه مديريت درآموزش وپرورش.شماره12 .ص41تهران1373
 2. ابيلي.خدايار،ارزيابي طرح موجود ارزشيابي كاركنان دولت،مجله روانشناسي وعلوم تربيتي دوره جديد سال ششم.شماره يك .تهران 1380صص91تا102
 3. اسماعيلي، زيبا، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ناكارآمد شده است، نشرية مردم سالاري، تهران 7/3/81 .
 4. اعرابي ، سيد محمد ، طراحي نظام پرداخت كاركنان دولت، نشريه دانش مديريت ص 107 تا 142، شماره 52، بهار تهران 1380،
 5. افجه اي، انگيزة كار بيشتروجدان الهي هر انسان است، زميمة اقتصادي روزنامة اطلاعات،تهران 21/1/62 13.
 6. بازخورد 360 درجه الگويي براي ارزشيابي و توسعة افراد در سازمان، نشرية صنعت خودرو، شمارة 61، ص 38 تا 42، تهران1381.
 7. جاسبي، عبداله، مقالة انگيزش در مديريت اسلامي، مجموعةمقالات مديريت اسلامي، جلد 4، مؤسسة آمزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران 1376.
 8. جعفري، محمد تقي، بحث بنيادين در ريشه هاي انگيزش، مجلة علمي كاربردي مديريت دولتي، دورة جديد شمارة 19، تهران زمستان 1371.
 9. ذوالفقاري.رسول،ارزشيابي عملكرد كاركنان…نشريه تدبير،شماره 95، تهران .شهريور1378.
 10. رزقي رستمي،عليرضا، نظام ترفيعات وارزشيابي عملكرد كاركنان ،نشرية تدبير114 تهران مردادماه1380.
 11. رضايي كليد بري و روشندل اربطاني، بررسي نظام هاي پرداخت در مديريت منابع انساني، نشرية تعاون، شمارة 145 ص 36 تا 39.،تهران، مهرماه 1382.
 12. رفيعي، عطا اله، تشويق و تنبيه در مديريت اسلامي، مجموعة مقالات مديريت اسلامي، جلد 4، مؤسسة آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران 1376.
 13. رهباردار،.حميد،ارزشيابي در آموزش وپرورش-نشريه رشد معلم دوره19 شماره 7 تهران 1378.
 14. رنجه بازو.كريم، .نقش ارزشيابي درانگيزش ورضايت شغلي…نشريه اطلاعات تهران.28/3/77
 15. سريان ،د.سيلوا،معرفي نظامهاي پرداخت برمبناي عملكردومهارت.ترجمه وتدوين احمداثني عشري ، نشريه كاآفرين.شماره16، مردادوشهريور1381
 16. سرمد ، غلامعلي ،نقش حقوق ومزايادرافزايش عملكرد،مجاه كارمند.شماره7و نشريه تعاون، شماره 114، تهران 1379.
 17. شريفيان ، ركسانا، نشريه مديريت واطلاع رساني پزشكي شماره 4.دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 1372.
 18. شفيع پور مطل، فرهاد، بررسي نقش روش ارزشيابي صحيح در اعتلاي وجدان كاري... ، نشرية فرهنگ اصفهان، شمارة 15،اصفهان بهار 1379.
 19. صادقي،احمد،شيوه هاي ارزشيابي مديريت ازعملكرد كاركنان ،نشريه مديريت درآموزش وپرورش، شماره 17،دانشگاه فردوسي مشهد 1377.
 20. صراف جوشقاني ،حسين، بانك اطلاعاتي مركزآموزش مديريت دولتي ، تهران 1378
 21. طاهري گودرزي، حجت، و غني زاده، حسين، تقويت عملكرد گامي فراتر از پرداخت و پاداش، نشرية تدبير، شمارة 102، تهران خرداد 1379.
 22. عبداله عمر، فؤاد، مقالة انگيزش از ديدگاه اسلام، مجموعة مقالات چهارمين سمينار بين المللي مديريت دولتي ص 177 تا 195، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران مردادماه 1371.
 23. علوي، سيد امين اله، مطالعة تطبيقي در زمينة ارزشيابي كار كاركنان در چند كشور نمونه، فصلنامة علمي كاربردي مديريت دولتي، شمارة 11، تهران زمستان 1369.
 24. علوي ، سيدامين اله ، چگونه مي توان پرداخت حقوق و دستمزد را با كارايي و بهره وري پيوند داد، فصلنامه علمي كاربردي مديريت دولتي ، شماره 14، تهران 1370
 25. مجدفر، مرتضي.نگرشي به جنبه هاي منفي ارزشيابي..نشريه همشهري تهران 11و12/3/78.
 26. مكارم شيرازي، ناصر، ويژگيهاي مديريت اسلامي، مجموعة مقالات مديريت اسلامي، جلد 1و4، مؤسسه آموزشي وتحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران 1376
 27. منصوري، ايرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت وميزان كارايي آن، نشرية بازار كار، شمارة 131- تهران 1382 .
 28. مهرياري.حجت اله ،فرايند ارزشيابي كاركنان ،نشريه فرهنگ وتعاون شماره12، تهران خردادوتيرماه78
 29. مركز مطالعات و پژوهش هاي اداري، سازمان اموراداري واستخدامي كشور، نظام پرداخت كارگزاران از ديدگاه مباني ارزشي اسلام، نشرية شمارة 77، تهران مهرماه 1368.
 30. ميرسپاسي ،ناصر،پژوهش تحليلي درزمينه ارزشيابي كاركنان ومديران دولتي،فصلنامه مديريت دولتي.شماره 6 تهران 1368
 31. نعمت پژوه، اردشير، بررسي ضرورت اصلاح نظام پرداخت كاركنان دولت، نشرية قدس، 14 تهران /7/78.
 32. نوريان ،ذبيح اله،ارتباط ارزشيابي با بهسازي نيروي انساني…نشريه اطلاعات تهران 7/5/78

 

د- قوانين و مقررات:

 1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.
 2. قانون استخدامي كشوري مصوب 1345 مجلس شوراي ملي.
 3. قانون استخدامي ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366مجلس شوراي اسلامي
 4. قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370مجلس شوراي اسلامي
 5. قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي .
 6. قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 1374. مجلس شوراي اسلامي .
 7. قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي .
 8. قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
 9. قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي.
 10. آئين نامة ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور مصوب 18/10/81 هيأت وزيران.
 11. دستورالعمل اجرايي مواد 8 و 12 طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري مصوب 20/10/82 ، شوراي عالي اداري.

 

ه اسناد و گزارش ها:

 1. سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1382
 2. طرح ارزشيابي كاركنان دولت.سازمان اموراداري واستخدامي كشور.چاپ دوم.تهران بهمن ماه1372ص10
 3. گزارش توجيهي لايحة خدمات كشوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بهمن ماه1381صص44تا57
 4. لايحة مديريت خدمات كشوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1382
 5. نرم افزار قوانين كشور، علي مكرم وكيل پاية يك دادگستري،تهران 1381.
 6. نرم افزار المائدة 2، شركت پيغام نور رايانه.تهران1382
 7. نرم افزار لوح قانون،مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي. تهران1383

 

2- منابع عربي:

 1. حر عاملي ،محمدبن حسن، وسائل الشيعه، مجلدات 6 و11و13.مؤسسه آل البيت .قم1409 هجري قمري
 2. راغب اصفهاني،ابي القاسم الحسين ، مفردات الفاظ قرآن.نشرمرتضوي.تهران1375
 3. شرتوني .سعيد ، اقرب المواردفي فصح العربيه والشوارد، جلد 2. نشراسوه. تهران 1377
 4. صدرالدين شيرازي،محمدابراهيم ،تفسير الشواهد الربوبيه في منافع السلوكيه، نشرسروش.تهران1375
 5. طريحي.فخرالدين.مجمع البحرين.نشرمرتضوي.تهران 1375
 6. طباطبائي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، جلد 7.دارالكتاب.قم. دي ماه 1372
 7. عبدالباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، چاپ اول، انتشارات اسلامي، تهران1372
 8. كليني، محمدبن يعقوب ،اصول كافي، جلد سوم،دارالكتب الاسلاميه، تهران 1365 شمسي
 9. متقي هندي ،علاءالدين علي ،كنزالعمال،مؤسسه الرساله،بيروت،1409 هجري قمري
 10. مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 74.كتابفروشي اسلاميه.تهران1365
 11. معلوف اليسوعي،لوئيس. المنجد في اللغه و الاعلام.نشراسلام.تهران1379

خرید آنلاین


سایر محصولات

پروژه بررسي نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 150 صفحه مقدمه: 1-نحوه انتخاب موضوع:به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاكمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری در

ادامه مطلب  
مقاله ارزشيابي كاركنان ( 4 مقاله ناب در رابطه با ارزشيابي کارکنان )


در كشورهای صنعتی با وجود اینكه براساس تفكر عمل گرایی (Pragmatism) تاكید ارزشيابيهای بر عملكرد كاركنان است (Performace Apprasial) آنچنانكه در نوشته‌های دهه هشتاد نشان داده شده این جوامع نیز به دلایلی به سوی

ادامه مطلب  
ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشيابي عملكرد كاركنان


ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشيابي عملكرد كاركنان فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  word حجم فایل  زیپ  :  99 KB  تعداد کل صفحات :  66+ 3 صفحه  فهرست مطالبموضوع    &n

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کارشناسی بررسي رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان


      دانلود مقاله  کارشناسی بررسي رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان  فهرست مطالب عنوان  

ادامه مطلب  
مقاله درمورد ارزشيابي


مشخصات فایلعنوان: ارزشيابيقالب بندی: wordتعداد صفحات: 13   محتویاتارزشيابيعنوان یك تخصصضرورت ارزشيابي آموزشیجایگاه و نقش ارزشيابي پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند – مدارآشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشيابياصول و مفاهیم قابل تاكید

ادامه مطلب  
مقاله درمورد ارزشيابي در آموزش و پرورش


مشخصات فایلعنوان: ارزشيابي در آموزش و پرورشقالب بندی: wordتعداد صفحات:26  محتویاتمقدمه تعریف ارزشيابيانواع ارزشيابي روایی( Validity)هدف ارزشيابي تکوینی یا مستمرشیوه های اجرایی ارزشيابي تکوینی یامستمرو . . .    قسمتی

ادامه مطلب  
مقاله درباره ارزشيابي پیشرفت تحصیلی


مشخصات فایلعنوان: ارزشيابي پیشرفت تحصیلیقالب بندی:wordتعداد صفحات:18  محتویاتچكیدهبیان مسئله هدف كلی تحقیقاهداف جزئی تحقیقاهمیت و ضرورت:سئوال های پژوهشیپیشینه تحقیقروش تحقیق پاسخ به سئوالات پژوهشینتیجه گیری و بحثپیشنهاداتیادداشت هامن

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت


      دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت   فهرست مطالبعنوان              &

ادامه مطلب  
مقاله درباره ارزشيابي توصیفی


مشخصات فایلعنوان: ارزشيابي توصیفیقالب بندی: wordتعداد صفحات: 31  قسمتی از متنارزشيابي توصیفیمقدمه طرح ارزشيابي توصیفی مشهور به ارزشيابي کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است.این طرح ب

ادامه مطلب  
جدیدترین فایل -مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزشيابي آموزشی


          توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پژوهشتوضیحات نظری کامل در مو

ادامه مطلب  
logo-samandehi